Маслихат

Буландынского района

bulmaslihat@mail.ru

Приемная - 8 (71646) 21441

Добавить в закладки

 

Перечень решений и распоряжений Буландынского районного маслихата принятые в 1-м квартале 2022 года

2022 жылғы 1-тоқсанда қабылданған Бұланды аудандық мәслихатының шешімдері мен өкімдерінің тізбесі

Перечень решений и распоряжений Буландынского районного маслихата принятые в 1-м квартале 2022 года

 

                 №

актіні қабылдау күні (күні, айы, жылы)

дата принятия акта (число, месяц, год)

актінің нөмірі номер акта

актінің толық атауы (негізгі актіге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда, негізгі актінің толық атауы)

полное наименование акта (в случае, внесении изменений и (или) дополнений в основной акт, полное наименование основного акта)

ескерту / примечание

мем.тіркеуге жіберілмеген

не направлен на

гос.регистрацию

 

мем.тіркеуге жіберілген (ілеспе хаттың күні және нөмірі)

направлен на гос.регистрацию (дата и  номер сопроводительного письма)

тіркелген (мем.тіркеу күні және нөмірі) зарегистрирован

(дата и номер гос.регистрации)

мем.тіркеуден бас тартылған (әділет органдары хатының күні және нөмірі) отказано в гос.регистрации (дата и номер письма органов юстиции)

мем.тіркеуден бас тарту алған соң қабылданған шаралар

принятые меры после получения отказа в гос.регистрации (дата и номер акта об отмене)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

26.01.2022

7С- 15                       

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс он бесінші сессиясының күн тәртібі туралы

О повестке дня пятнадцатой внеочередной сессии районного маслихата седьмого созыва

-

-

-

-

-

2.

26.01.2022

7С- 15/1                       

Бұланды аудандық мәслихатының 2016 жылғы 11 тамыздағы № 6С-5/4 «Бұланды  аудандық мәслихатының регламентін бекіту туралы»

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 11 августа 2016 года № 6С-5/4 «Об утверждении регламента Буландынского районного маслихата»

-

-

-

-

-

3.

26.01.2022

7С- 15/2                 

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2018 жылғы 14 мамырдағы № 6С-23/4 «Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес Бұланды ауданының шекараларындағы пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жер салығының базалық мөлшерлемелерін арттыру туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы

О признании утратившим силу решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 14 мая 2018 года № 6С-23/4  «О повышении базовых ставок земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения, не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан в границах Буландынского района»

-

26.01.2022

27.01.2022

№26661

-

-

4.

18.02.2022

7С-16

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс он алтыншы сессиясының күн тәртібі туралы

О повестке дня шестнадцатой внеочередной сессии районного маслихата седьмого созыва

-

-

-

-

-

5.

18.02.2022

7С-16/1

 Бұланды ауданы әкімдігінің жанындағы Қоғамдық келісім кеңесін құру туралы

О создании Совета общественного согласия при акимате Буландынского района

-

-

-

-

-

6.

18.02.2022

7С-16/2

Бұланды аудандық мәслихатының 2014 жылғы 30 маусымдағы № 5С-30/4 «Бұланды ауданы әкімдігінің  жанында мемлекеттік рәміздер бойынша комиссия құру туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы

О внесении изменения в решение Буландынского районного маслихата от 30 июня 2014 года № 5С-30/4 «О создании комиссии по государственным символам при акимате Буландынского района»

-

-

-

-

-

 

7.

18.02.2022

7С-16/3

Бұланды аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 6С-50/3 «Бұланды ауданы әкімдігінің жанындағы терроризмге қарсы комиссия туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы

О внесении изменения в решение Буландынского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 6С-50/3 «Об утверждении антитеррористической комиссии при акимате Буландынского района»

-

-

-

-

-

 

8.

18.02.2022

7С-16/4

Бұланды аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 5С-43/8 «Бұланды ауданы әкімдігінің жанындағы отбасы-демографиялық және әйелдер істері бойынша комиссия құру туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 5С-43/8 «Об образовании комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Буландынского района»

-

-

-

-

-

9.

18.02.2022

7С-16/5

Бұланды аудандық мәслихаты депутаты А.Я.Мельманның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

О досрочном прекращении полномочий депутата Буландынского районного  маслихата Мельман А.Я.

-

-

-

-

-

 

10.

18.02.2022

7С-16/6

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2018 жылғы 20 наурыздағы № 6С-21/3 «Бұланды аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалаудың әдістемесін бекіту туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы

О признании утратившим силу решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 20 марта 2018 года № 6С-21/3 «Об утверждении Методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б» государственного учреждения «Аппарат Буландынского районного маслихата»

-

18.02.2022

№26954

28.02.2022

-

-

 

11.

23.02.2022

7С-17

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті он жетінші сессиясының күн тәртібі туралы

О повестке дня семнадцатой очередной сессии районного маслихата седьмого созыва        

-

-

-

-

-

12.

23.02.2022

7С-17/1

Бұланды ауданындағы агроөнеркәсіптік кешеннің жай-күйі және оны одан әрі дамыту жөніндегі міндеттер туралы.

О состоянии агропромышленного комплекса в Буландынском районе и задачи по его дальнейшему развитию.

-

-

-

-

-

 

13.

23.02.2022

7С-17/2

Бұланды ауданының медициналық ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту туралы

Об укреплении материально-технической базы медицинских организаций Буландынского района

-

-

-

-

-

 

14.

23.02.2022

7С-17/3

Бұланды аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-13/1 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-13/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы»

-

-

-

-

-

 

15.

23.02.2022

7С-17/4

Вознесенка, Тоқтамыс және Жанаталап ауылдары дамыту және құрылыс салу жобаларының сызбасын  бекіту туралы

Об утверждении проектов схемы развития и застройки сел Вознесенка, Токтамыс и Жанаталап

-

-

-

-

-

 

16.

23.02.2022

7С-17/5

2020 жылғы 10 маусымдағы № 6С - 59/7 Бұланды аудандық мәслихатының шешімін күшін жою туралы «Бұланды ауданы әкімдігінің жанынан сәулет-қала құрылысы кеңесін құру туралы»

О признании утратившим силу решения Буландынского районного маслихата № 6С-59/7 от 10 июня 2020 года «Об образовании архитектурно-градостроительного Совета при акимате Буландынского района»

-

-

-

-

-

17.

23.02.2022

7С-17/6

Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының қарауына енгізілетін негізгі сұрақтар туралы

Об основных вопросах, вносимых на рассмотрение очередной сессии  районного маслихата

-

-

-

-

-

 

18.

23.02.2022

7С-17/7

Бұланды аудандық мәслихат хатшысының 2021 жылда атқарған жұмыстары туралы есебі

Отчет секретаря Буландынского районного маслихата о проделанной работе за 2021 год

-

-

-

-

-

19.

15.03.2022

7С-18

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс он сегізінші сессиясының күн тәртібі туралы

О повестке дня восемнадцатой внеочередной сессии районного маслихата седьмого созыва

-

-

-

-

-

 

20.

15.03.2022

7С-18/1

Бұланды аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С-13/1 «2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 7С-13/1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы»

-

-

-

-

-

 

21.

 

 

31.03.2022

7С-19

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс он тоғызыншы сессиясының күн тәртібі туралы

О повестке дня девятнадцатой внеочередной сессии районного маслихата седьмого созыва

-

-

-

-

-

 

22.

31.03.2022

7С-19/1

Бұланды аудандық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 6С-47/2 «Бұланды ауданының бюджеттік комиссиясының жеке құрамын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 11 декабря 2019 года № 6С-47/2 «Об утверждении персонального состава бюджетной комиссии Буландынского района»

-

-

-

-

 

23.

31.03.2022

7С-19/2

Ақмола облысының Бұланды аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

О признании утратившими силу некоторых решений Буландынского районного маслихата Акмолинской области

-

31.03.2022

-

-

-

24.

31.03.2022

7С-19/3

«Бұланды аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы

Об утверждении Положения о государственном учреждении «Аппарат Буландынского районного маслихата»

-

-

-

-

-

25.

31.03.2022

7С-19/4

Бұланды ауданының Қоғамдық кеңесінің құрамын бекіту туралы

Об утверждении состава Общественного совета Буландынского района

-

-

-

-

-

26.

11.01.2022

1

2022 жылға мемлекеттік сатып алу жөніндегі жылдық жоспарды бекбекіту туралы

Об утверждении годового плана Государственных закупок на 2022 год

-

-

-

-

-

27.

18.01.2022

2

Конкурстық комиссия құру туралы

О создании конкурсной комиссии

-

-

-

-

-

 

28.

18.01.2022

3

О. А. Каминскаяға міндетті жүктеу туралы

О возложении обязанностей на Каминскую О. А.

-

-

-

-

-

 

29.

31.01.2022

4

2022 жылға мемлекеттік сатып алу жөніндегі жылдық жоспарға өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в годовой план Государственных закупок на 2022 год

-

-

-

-

-

 

30.

3.02.2022

5

Конкурстық комиссия құру туралы

О создании конкурсной комиссии

-

-

-

-

-

 

31.

4.02.2022

6

2022 жылға мемлекеттік сатып алу жөніндегі жылдық жоспарға өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в годовой план Государственных закупок на 2022 год

-

-

-

-

-

 

32.

15.02.2022

7

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру бойынша жұмыс тобының сандық құрамы туралы

О количественном составе рабочей группы по формированию Общественного совета

-

-

-

-

-

 

33.

15.02.2022

8

Бұланды ауданының Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының құрамын және басшысын, Қоғамдық кеңес мүшелерінің сандық құрамын бекіту туралы

Об утверждении состава и руководителя рабочей группы по формированию Общественного совета Буландынского района, количественного состава членов Общественного совета

-

-

-

-

-

 

34.

25.02.2022

9

2022 жылға мемлекеттік сатып алу жөніндегі жылдық жоспарға өзгерістер енгізу туралы

О внесении изменений в годовой план Государственных закупок на 2022 год

-

-

-

-

-

 

35.

1.03.2022

10

Міндеттерді уақытша тағайындау туралы

О временном возложении обязанностей

-

-

-

-

-

 

36.

2.03.2022

11

Конкурстық комиссия құру туралы

О создании конкурсной комиссии

-

-

-

-

-

 

37.

16.03.2022

12

Бұланды ауданының Қоғамдық кеңесінің құрамындағы мемлекеттік органдарың өкілдерін бекіту туралы

Об утверждении представителей государственных органов в составе Общественного совета Буландынского района

-

-

-

-

-

 

 

 

 

Бұланды аудандық мәслихатының хатшысы                                                                                                                                 Ш. Құсайынов

 

 

 

 

 

 

Исп.: Кажибекова Г.К.

тел.: 8-71646-2-19-99

Страница создана: 20.06.2022 15:54
Страница обновлена: 20.06.2022 15:59
Просмотров: 46

Текст