Маслихат

Буландынского района

bulmaslihat@mail.ru

Приемная - 8 (71646) 21441

Добавить в закладки

 

Протокол 1 организационной сессии от 15.01.2021 г

    БҰЛАНДЫ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ

БУЛАНДЫНСКИЙ РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ

 

ХАТТАМА

 ПРОТОКОЛ

 

              Аудандық мәслихаттың бірінші ұйымдастыру сессиясын жетінші        шақырылым жүргізу

             ведения первой организационной сессии районного маслихата

седьмого созыва

 

      Макинск қ.                                                                       15 қантар 2021 ж.

      г.  Макинск                                                                 15 января  2021 г.

 

         Сессияны сессияның төрағасы  Нагайко Ольга Владимировна ашты:

Сессию открывает председатель сессии Нагайко Ольга Владимировна:

 

Құрметті депутаттар мен сессияға шақырылғандар!

Уважаемые депутаты и приглашенные!

 

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті бірінші сессиясына 12 депутаттаң  12 келді.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3-тармағына сәйкес сессия жұмыс істеуге құқылы және сессия ашық деп жарияланады. 

 

Бүгінгі сессияға аудан әкімі, аудан әкімінің орынбасарлары, аудан әкімі аппаратының басшысы, бөлім басшылары, қала мен ауылдық округ әкімдері, аудан прокуроры, аудандық сотының төрағасы, кәсіпорындардың, мекеме мен ұйым басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының  өкілдері  қатысып отыр. 

 

        На сессию приглашены: аким района, заместители акима района, руководитель аппарата акима района, руководители районных отделов, аким города и сельских округов, прокурор района, председатель районного суда,  руководители организации и предприятий,  представитель СМИ.

 

        Сіздердің қарауларыңызға келесі күн тәртібі ұсынылады:

        На ваше рассмотрение предлагается следующая повестка дня:

 

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың кезекті бірінші сессиясының келесі күн тәртібі бекітілсін:

1. Бұланды аудандық мәслихатындағы «Nur Otan» партиясы қоғамдық бірлестігінің депутаттық фракциясын тіркеу туралы.

2. Бұланды аудандық мәслихатының хатшысын сайлау туралы.

3. Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссияларын құру туралы.

4. Экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның дербес құрамын және төрағасын сайлау туралы.

5. Депутаттық өкілеттік, этика және әлеуметтік сала мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның дербес құрамын және төрағасын сайлау туралы.

6. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының қарауына енгізілетін негізгі мәселелер туралы.

 

1. О регистрации депутатской фракции общественного  объединения

партии «Nur Оtan» в Буландынском районном маслихате.

2. Об избрании секретаря Буландынского районного маслихата.

3. Об образовании постоянных комиссий районного маслихата.

4. Об избрании персонального состава и председателя постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

5. Об избрании персонального состава и председателя постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики и социальной сферы.

6. Об основных вопросах, вносимых на рассмотрение очередной сессии  районного маслихата.

 

Төраға:                          Қолдарыңыздағы күн тәртібін бекіту мәселесін дауысқа саламын.

Председатель:               Ставлю вопрос по утверждению повестки дня

на  голосование.    

 

Кім «Қолдайды?» 12, « Қарсы?» жоқ, «Қалыс қалдыңыз ба?» жоқ .

Кто «За?»  - 12,  «Против?»  - нет,  «Воздержались?»  - нет .

 

Күн тәртібі бекітіледі.

Повестка дня утверждается.

Төраға:                Сұрақтарды қарауға кірісерден бұрын жұмыс                                                          регламентін бекітіп алу керек. Баяндамашы негізгі

сұрақ бойынша     15     минут сұрайды,

жеке сөйлеушілерге    7   минутқа дейін,

сессия соңында анықтама үшін  3 минутқа дейін уақыт  беріледі.

Сессия үзіліссіз аяқталсын.

Қандай ұсыныстарыңыз бар?

Сұрақты дауысқа саламын.

Председатель:     Прежде чем  приступить к рассмотрению вопросов,

нам необходимо утвердить регламент работы. Докладчики по основным  вопросам   просят  до    15    минут,

выступающим в прениях  до   7     минут,

справки в конце сессии до   3-х    минут.

Сессию закончить без перерыва.

Какие будут замечания? Нет.

Ставлю вопрос на голосование.

Кім «Қолдайды?» 12, « Қарсы?» жоқ, «Қалыс қалдыңыз ба?» жоқ .

Кто «За?»  - 12,  «Против?»  - нет,  «Воздержались?»  - нет .

 

 

Регламент бекітілді.

Регламент утверждается.

 

Сессияны аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрайымы Б. Ш. Тасылбекова ашады.

Сессию открывает председатель районной территориальной избирательной комиссии  Тасылбекова Б. Ш.

 

Құрметті  Талғат Аманбайұлы, депутаттар мен шақырылғандар!

Бүгінгі күн біз үшін маңызды да атаулы - бүгін жетінші шақырылған Бұланды аудандық мәслихатының бірінші сессиясы ашылып отыр. Сайлау кампаниясының қиындығы артта қалды. Бұландылықтар аудан алдындағы, халық алдындағы мәселелерді түсініп, оларды шешу жолдарын көріп тұрған партияларға дауыс беріп, дұрыс таңдау жасады, деп ойламын

Құрметті депутаттар, Сіздерді аудандық мәслихаттың депутаттары болып сайлануларыңызбен аудандық аумақтық сайлау комиссиясының және өз атымнан құттықтап, зор денсаулық, үлкен табыстар тілеуге рұқсат етіңіздер.

Уважаемый Талгат Аманбаевич!

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Сегодня у нас важное и знаменательное событие - открывается первая сессия Буландынского районного маслихата седьмого созыва. Позади, осталась напряженная избирательная кампания. Буландынцы сделали свой выбор, отдав голоса тем политическим партиям, которые показали понимание проблем, стоящих перед районом, перед народом и пути их решения.

Разрешите, уважаемые депутаты, от имени районной избирательной комиссии и от себя лично сердечно поздравить Вас с избранием в районный маслихат, пожелать всем крепкого здоровья и выразить уверенность, что новый состав районного представительного органа с первых шагов начнет действовать энергично, быстро преодолеет этап организационного становления и компетентно приступит к исполнению полномочий, данных ему Конституцией Республики  Казахстан и Законом РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и другими законодательными актами.

         Бұланды аудандық аудандық мәслихаты депутаттарын сайлау қорытындылары туралы Бұланды аудандық сайлау комиссиясының хабарламасы

Сообщение Буландынской районной территориальной избирательной комиссии об итогах выборов депутатов Буландынского районного маслихата.

 

Депутаттардың куәлігін және омырауға тағатын белгілерді тапсыру

Вручение удостоверения депутатов и нагрудных знаков

         Тасылбекова Б. Ш.:

Құрметті депутаттар!

Бұланды ауданының әкіміне сөз беріледі

Тасылбекова Б.Ш.

         Уважаемые депутаты!

Слово предоставляется акиму Буландынского района

Ерсеитову Талгату Аманбаевичу:

 

Құрметті депутаттар!

Сіздерді өздеріңіздің сайлаушыларыңыздың, жерлестеріңіздің өкілі ретінде аудандық мәслихатына депуттық қызметке келулеріңізбен құттықтаймын!

Сіздер тұрғындардың артқан аманатын арқалап,  ауданның көркеюіне, әлеуметтік-экономикалық саласын жаңа белеске көтеру жолында, өлкенің руханиятын жаңғыртуда, халықтың әл-ауқатын жақсарту жолында өз үлестеріңізді қосады деген сенімдеміз.

Уважаемые депутаты!

 

Разрешите поздравить Вас со столь знаменательным событием в Вашей жизни. Сегодня Вы приступаете к своей депутатской деятельности и стали полноправными представителями

населения от своих избирательных округов в нашем районном маслихате.   

Желаю Вам успехов в новой для Вас общественной деятельности, надеюсь на тесное с Вами сотрудничество и взаимопонимание.

Следует отметить, что состоявшиеся 10 января выборы депутатов в Мажилис Парламента, областной и районный маслихаты  проходили по - новому. Впервые, за 16 лет парламентские выборы прошли не досрочно, а в конституционные сроки.  Во-вторых, в условиях пандемии короновируса, что существенно осложняло ход работы.  В-третьих, согласно новым поправкам в выборное законодательство.  Приняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности, введен институт парламентской оппозиции и 30-процентная квота для женщин и 20 % молодежи в партийных списках. 

Итоги выборов стали бесспорной демонстрацией высокой гражданской позиции, общественного единства, всенародной поддержки и стремления внести свой вклад в дальнейшее развитие курса реализуемых сегодня реформ. 

Важно, что выборы представительных органов логически продолжают реализуемый курс институционального реформирования всех отраслей развития Казахстана. Теперь перед нами стоит задача вместе, представительным и исполнительным органам, продолжить общее дело укрепления мира и согласия и уверенно двигаться вперед к поставленной цели - стабильному будущему.

Уверен, что в новом составе депутаты районного маслихата на 100 % оправдают полученный мандат доверия, эффективно претворяя  в жизнь курс на модернизацию всех ключевых сфер развития района и способствовать продвижению всех стратегических инициатив обозначенных Главой государства. Будем работать во благо народа!

Разрешите мне от всей души еще раз поздравить Вас с началом вашей деятельности, пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения замыслов и  успехов в работе!

Назарларыңызға рахмет!

Спасибо за внимание!

Тасылбекова Б.Ш.:

Құрметті депутаттар!

 Уважаемые депутаты!

Өздеріңізге белгілі, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 11-бабының 2-тармағына сәйкес мәслихаттың бірінші сессиясын аудандық мәслихат сессиясының төрағасы ашады және сайланғанға дейін аудандық сайлау комиссиясының төрағасы жүргізеді. Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың бірінші сессиясының төрағасын сайлау және оған сессияны одан әрі жүргізуді тапсыру туралы ұсыныс бар.

         Как Вам известно, в соотвествии со статьей 11 пункта 2 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» первую сессию маслихата открывает и, до избрания председателя сессии районного маслихата, ведет председатель районной избирательной комиссии.  Есть предложение избрать председателя первой сессии районного маслихата седьмого созыва и поручить ему дальнейшее ведение сессии.

Бұл сөз депутат Антошкина Елена Анатольевнаға беріледі.

Слово предоставляется депутату  Антошкиной Елене Анатольевне.

Тасылбекова Б.Ш.:

Басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ.

Есть ли другие предложения? Нет.

Құрметті депутаттар!

         Жетінші шақырылған Бұланды аудандық мәслихатының бірінші сессиясының төрағасы болып Құрметті депутатымыз Ольга Владимировна Нагайко сайлансын.

Қарсылық жоқ па?

Дауысқа саламын.

Кім депутат Нагайко Ольга Владимировна  аудандық мәслихат сессиясының төрайымы болып сайлануына дауыс береді

Қарсылық жоқ па?

Дауысқа саламын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы?» - жоқ «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Сізден, Ольга Владимировна, президиумнан орын алып, жұмысқа кірісуіңізді сұраймын.

Құрметті депутаттар!

Жетінші шақырылған Бұланды аудандық мәслихатының бірінші сессиясының төрағасы болып Құрметті депутатымыз Ольга Владимировна Нагайко сайлансын.

Қарсылық жоқ па?

Дауысқа саламын.

Кім депутат Нагайко Ольга Владимировна  аудандық мәслихат сессиясының төрайымы болып сайлануына дауыс береді

Қарсылық жоқ па?

Дауысқа саламын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Сізден, Ольга Владимировна, президиумнан орын алып, жұмысқа кірісуіңізді сұраймын.

Уважаемые депутаты!

Вносится предложение избрать председателем первой сессии Буландынского районного маслихата седьмого созыва нашего уважаемого депутата - Нагайко Ольгу Владимировну.

        Нет возражений?

        Ставлю на голосование.

Кто за то, чтобы председателем первой сессии районного маслихата избрать депутата Нагайко Ольгу Владимировну, прошу голосовать.

Нет возражений?

Ставлю на голосование.

Кто «За?» -12 «Против?» - нет. «Воздержался?» - нет.

Принимается.

Прошу Вас, Ольга Владимировна, занять место в президиуме и приступить к работе.

Нагайко О.В.

Құрметті депутаттар және шақырылғандар!

Бұланды аудандық Мәслихатына сайланған 12 депутаттың ішінен бірінші сессияға 12 депутат келді.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 11-бабына сәйкес сессия жұмыс істеуге құқылы.

Аудандық мәслихаттың жетінші шақырылымының бірінші сессиясын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіз.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

      Из 12 депутатов, избранного в Буландынский районный маслихат,  на  первую сессию прибыло  12  депутатов.

В соответствии со статьей 11 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» сессия правомочна работать.

Разрешите первую сессию районного маслихата  седьмого созыва объявить открытой.

(Қазақстан Республикасының Әнұраны Шырқалады).

 (Звучит Гимн Республики Казахстан).

Председательствующая (Нагайко О.В.):

Құрметті депутаттар және шақырылғандар!

Біз жұмысымызды жалғастырамыз.

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың бірінші сессиясының жұмысына аудан әкімі Ерсейітов Талғат Аманбайұлы, аудан әкімінің орынбасарлары, аудан әкімі аппаратының басшысы, аудандық сайлау комиссиясының мүшелері, аудан прокуроры, аудандық сот төрағасы, аудандық полиция бөлімінің бастығы, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы, аудандық газеттің редакторы қатысады.

Уважаемые депутаты и приглашенные!

Продолжим нашу работу.

         В работе первой сессии районного маслихата седьмого созыва принимают участие аким района Ерсеитов Талгат Аманбаевич,, заместители акима района, руководитель аппарата акима района,  члены районной избирательной  комиссии, прокурор района, председатель районного суда, начальник районного отдела полиции, председатель районного Совета ветеранов, редактор районной  газеты.

 

Құрметті депутаттар!

Уважаемые депутаты!

Сессияның одан арғы жұмысы үшін Есеп және редакциялық комиссияларын сайлауымыз қажет.

Егер сіз қарсы болмасаңыз, үш депутаттан тұратын есеп комиссиясын сайлау туралы ұсыныс бар.

Депутат-Андрей Яковлевич Мельман

Депутат - Жандыбаев Ринат Серікұлы

Депутат - Кенжеғалиев Әлішер Жаныбекұлы

Қарсылық жоқ па?

Дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Редакциялық комиссияны үш адамнан да сайлау туралы ұсыныс бар.

Депутат - Тоқтарбаев Данияр Салауатұлы

Депутат - Тлеукенов Жанат Серікұлы

Депутат - Хожабай Раушан Түркменбайқызы

Қарсылық жоқ па? Дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Для дальнейшей работы сессии нам необходимо избрать счетную и редакционную комиссию.

Если Вы не возражаете,  есть предложение избрать счетную комиссию из трех депутатов.

Депутата -  Мельман Андрея Яковлевича

Депутата -  Жандыбаева Рината Сериковича

Депутата -  Кенжегалиева Алишера Жаныбековича

 

          Нет возражений?

Прошу голосовать.

Кто «За»? -12  «Против»? - нет. «Воздержался»? - нет.

Принимается.

Есть предложение  редакционную комиссию избрать также из трех человек.

Депутата -  Токтарбаева Данияра Салауатовича

Депутата -  Тлеукенова Жаната Сериковича

Депутата -  Хожабай Раушан Түркменбайкызы

 

Нет возражений? Прошу голосовать.

Кто «За»? -12. «Против?» - нет. «Воздержался?» -нет.

Принимается.

Нагайко О.А.

Құрметті депутаттар!

Бізге сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламентін бекіту қажет. Сессияның күн тәртібі сізде бар.

1. Бұланды аудандық мәслихатындағы «Nur Otan» партиясы қоғамдық бірлестігінің депутаттық фракциясын тіркеу туралы.

2. Бұланды аудандық мәслихатының хатшысын сайлау туралы.

3. Аудандық мәслихаттың тұрақты комиссияларын құру туралы.

4. Экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның дербес құрамын және төрағасын сайлау туралы.

5. Депутаттық өкілеттік, этика және әлеуметтік сала мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның дербес құрамын және төрағасын сайлау туралы.

6. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының қарауына енгізілетін негізгі мәселелер туралы.

7. Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасын сайлау туралы.

Бірінші сессияның күн тәртібі бойынша депутаттарда қандай ескертулер, ұсыныстар болады? Сессияның күн тәртібін бекіту үшін дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Шешім қабылданады.

Уважаемые депутаты!

       Нам нужно утвердить повестку дня и регламент работы сессии. Повестка дня сессии у вас имеется. 

1. О регистрации депутатской фракции общественного  объединения  партии «Nur Оtan» в Буландынском районном маслихате.

2. Об избрании секретаря Буландынского районного маслихата.

3. Об образовании постоянных комиссий районного маслихата.

4. Об избрании персонального состава и председателя постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

5. Об избрании персонального состава и председателя постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики и социальной сферы.

6. Об основных вопросах, вносимых на рассмотрение очередной сессии  районного маслихата.

7. Об избрании председателя очередной сессии районного маслихата.

Какие будут замечания, предложения у депутатов по повестке дня первой сессии? Кто за то, чтобы утвердить повестку дня сессии, прошу голосовать.

Кто «За?» -12,  «Против?» - нет. «Воздержался?» - нет.

Решение принимается.

ЖҰМЫС РЕГЛАМЕНТІ ТУРАЛЫ:

Ақпарат пен сөз сөйлеу үшін 5 минутқа дейін, сессия жұмысының соңында анықтама беру үшін 3 минутқа дейін ұсыныс бар.

Сессия жұмысының регламентіне қарсылықтар бола ма? Дауыс беруіңізді сұраймын. Кім «Қолдайды?» - 12 «Қарсы ма?» - жоқ «Қалыс қалды?» - жоқ.

Регламент бекітіледі.

О  РЕГЛАМЕНТЕ  РАБОТЫ:

Есть предложение для информаций и выступлений предоставлять до 5 минут, для справок в конце работы сессии - до 3 минут.

Будут ли возражения по регламенту работы сессии? Прошу голосовать. Кто «За?» -12 «Против?» - нет. «Воздержался?» - нет.

Регламент утверждается.

1. Нагайко О.В.:

Күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға көшеміз.

Бізге «Nur Otan» партиясы аудандық филиалы Саяси кеңесі Бюросының, Бұланды аудандық мәслихатындағы «Nur Otan» партиясының депутаттық фракциясын құру туралы қаулысы келіп түсті.

21-2-баптың 4-тармағына сәйкес депутаттық фракцияларды тіркеу сессияда жүзеге асырылады және тек ақпараттық сипатта болады. «Nur Otan» партиясы мүшелерінің депутаттарынан тиісті өтініштер бар.

Осыған байланысты «Nur Otan» партиясының фракциясын тіркеу туралы ұсыныс енгізіледі.

Басқа ұсыныстар бар ма?

Дауысқа саламын.

«Nur Otan» партиясының депутаттық фракциясын тіркеу үшін дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Переходим к обсуждению вопросов повестки дня.

         К нам поступило постановление бюро политсовета районного филиала партии «Nur Оtan», «О создании депутатской фракции  партии «Nur Оtan» в Буландынском районном маслихате.  

В соответствии с пунктом 4  статьи 21-2 регистрация депутатских фракций осуществляется на сессии и носит исключительно информационный характер. Соответствующие заявления от депутатов членов партии «Nur Оtan» имеются. 

В связи с чем вносится предложение  зарегистрировать фракцию партии «Nur Оtan».

Другие предложения есть?

Ставлю на голосование.

Кто за то чтобы зарегистрировать  депутатскую фракцию партии   «Nur Оtan» прошу голосовать.

Кто «За?» -12, «Против?» - нет. «Воздержался?» - нет.

Принимается.

3. ( Нагайко О.В.)

Жұмысты жалғастырайық.

Күн тәртібінің келесі мәселесін қарауға көшеміз. Бізге аудандық мәслихаттың хатшысын сайлау қажет.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 19-бабына сәйкес мәслихат хатшысының лауазымына кандидатураны мәслихат депутаттары сессияда ұсынады.

Ең алдымен, бізге дауыс беру рәсімі бойынша шешім қабылдау қажет.

Дауыс беру рәсімі бойынша қандай ұсыныстар болады? Аудандық мәслихат хатшысын сайлауды ашық дауыс беру арқылы өткізу туралы ұсыныс бар.

Басқа ұсыныстар болады ма?

Дауысқа саламын.

Бұл ұсынысты кім қолдайды, дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Продолжим работу.

Переходим к рассмотрению следующего вопроса повестки дня. Нам необходимо избрать секретаря районного маслихата.

В соответствии со статьей 19 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан» кандидатура  на должность секретаря маслихата выдвигается депутатами маслихата на сессии.

Прежде всего, нам необходимо определиться по процедуре голосования.

Какие будут предложения по процедуре голосования? Есть предложение выборы секретаря районного маслихата провести открытым голосованием.

Будут ли другие предложения? 

Ставлю на голосование.

Кто за это предложение, прошу голосовать.

Кто «За?» -12 «Против?» - нет. «Воздержался?» - нет.

Принимается.

( Нагайко О.В.):

Аудандық мәслихаттың хатшысын сайлауға көшеміз.

Бұл сөз депутат Антошкина Елена Анатольевнаға беріледі

Переходим к избранию секретаря районного маслихата.

Слово предоставляется  депутату Антошкиной Елене Анатольевне

( Нагайко О.В.):

Депутат Тлеукенов Жанат Серікұлына сөз беріледі

Басқа ұсыныстар болмайды ма?

Жоқ.

Содан кейін мен дауыс беремін.

Аудандық мәслихат хатшысы болып Құсайынов Шахман Байдүйсенұлын сайлау үшін кім дауыс беруіңізді сұраймын?

Санақ комиссиясы, дауыстарды санауды жүргізуді сұраймын.

«Кім Қолдайды?» -12 «Қарсы?» - жоқ. (Дауыстарды санау үшін кідірту)

«Кім қалыс қалды?» - жоқ.(Дауыстарды санау үшін кідірту)

Шешім қабылданады.

Депутат Шахман Байдуйсенұлы Құсайынов Бұланды аудандық мәслихатының хатшысы болып сайланады.

Слово предоставляется  депутату Тлеукенову Жанату Сериковичу

Других предложений не будет?

Нет.

Тогда ставлю на голосование.

Кто за то, чтобы избрать депутата Кусаинова Шахмана Байдуйсеновича - секретарем районного маслихата прошу голосовать?

Счетная комиссия, прошу вести подсчет голосов.

Кто «За?» -12 «Против?» - нет. (Пауза для подсчета голосов)

«Кто воздержался?» - нет.(Пауза для подсчета голосов)

Решение принимается.

Депутат Кусаинов Шахман Байдуйсенович избирается секретарем Буландынского районного маслихата.

( Нагайко О.В.):

Құрметті депутаттар!

Сіздің атыңыздан және жеке өз атыңыздан депутат Шахман Байдуйсенұлы Құсайыновты аудандық мәслихат хатшысы болып сайлануымен құттықтауға, Сізге зор денсаулық, осындай жауапты лауазымда жемісті қызмет тілеп, сізден сессия төралқасында орын алуды сұрауға рұқсат етіңіз.

Уважаемые депутаты!

Позвольте мне от Вашего имени и от себя лично поздравить депутата Кусаинова Шахмана Байдуйсеновича с избранием секретарем районного маслихата, пожелать Вам доброго здоровья, плодотворной деятельности на столь ответственном посту и  попросить Вас занять место в президиуме сессии.

4. (Нагайко О.В.):

Құрметті депутаттар!

«Бұланды аудандық мәслихатының тұрақты комиссияларын құру туралы» мәселені қарауға көшеміз жетінші шақыру.

Аудандық мәслихаттың келесі комиссияларын құру туралы ұсыныс енгізіледі:

- экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясын;;

- депутаттық өкілеттік, этика және әлеуметтік сала мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия;

Депутаттарда шешім жобасы бар.

Депутаттарда қандай ескертулер бар? Жоқ.

Ұсынылған шешімді кім қолдайды, дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ «Қалыс қалды?» - жоқ.

Шешім қабылданады.

Уважаемые депутаты!

Переходим к рассмотрению вопроса: «Об образовании постоянных комиссий Буландынского районного маслихата      

седьмого созыва».

Вносится предложение  образовать следующие комиссии районного маслихата:

-постоянную комиссию по вопросам экономики и бюджета;

-постоянную комиссию по вопросам депутатских полномочий, этики и социальной сферы;

Проект решения у депутатов имеются.

Какие есть замечания у депутатов? Нет.

Кто за предложенное решение, прошу голосовать.

Кто «За?» -12 «Против?» - нет.  «Кто воздержался?» - нет.

 

 

 

Решение принимается. 

5. (Нагайко О.В.):

Құрметті депутаттар!

Мәселені қарастыруға көшеміз:

5. Экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның дербес құрамын және төрағасын сайлау туралы.

6. Депутаттық өкілеттік, этика және әлеуметтік сала мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның дербес құрамын және төрағасын сайлау туралы.

Тұрақты комиссиялардың жеке құрамы бойынша - тізіммен немесе әрбір кандидатура бойынша дербес қалай дауыс беретінімізді анықтайық.

Әр тұрақты комиссия үшін тізімге дауыс беру туралы ұсыныс бар.

Қарсылық жоқ па?

Дауысқа саламын.

Осы ұсыныс үшін кім дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Уважаемые депутаты!

         Переходим к рассмотрению вопроса:

 

      5. Об избрании персонального состава и председателя постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

 

      6. Об избрании персонального состава и председателя постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики и социальной сферы.

Давайте определимся как будем голосовать по персональному составу постоянных комиссий - списком или  персонально по каждой кандидатуре.

Есть предложение голосовать  списком  по каждой  постоянной комиссии.

Нет возражений?

Ставлю на голосование.

Кто за данное предложение прошу голосовать.

Кто «За?» -12 «Против?» - нет. «Воздержался?» - нет.

Принимается.

(Нагайко О.В.)

Құрметті депутаттар!

Енді жеке құрам мен экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияның төрағасын қарастырып, шешім қабылдауымыз керек.

Сөз аудандық мәслихаттың депутаты Хожабай Раушан Туркменбайкызына беріледі

Уважаемые депутаты!

Теперь нам следует рассмотреть и принять решение по персональному составу и председателю постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

Слово предоставляется депутату районного маслихата Хожабай Раушан Туркменбайкызы:

Хожабай Р.Т.: Предлагаю ввести в состав постоянной комиссии депутатских полномочий по вопросам экономики и бюджета следующих депутатов:

Жандыбаева Рината Сериковича, Нагайко Ольгу Владимировну, Тлеукенова Жаната Сериковича, Токтарбаева Данияра Салауатовича,  Мельмана Андрея Яковлевича.

Педседателем комиссии избрать Мендыбаеву Клару Тунгушовну

Нагайко О.В.):

Осы ұсыныс үшін кім дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Кто за данное предложение прошу голосовать.

Кто «За?» - 12  «Против?» -нет. «Воздержался?» -нет.

Принимается.

           (Нагайко О.В.):

Құрметті депутаттар!

Біз депутаттық өкілеттік, этика және әлеуметтік сала мәселелері жөніндегі дербес құрам мен тұрақты комиссияның төрағасын қарастырып, шешім қабылдауымыз керек.

Сөз аудандық мәслихаттың депутаты Жандыбаев Ринат Серікұлына беріледі

Уважаемые депутаты!

Нам следует рассмотреть и принять решение по персональному составу и председателю постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики и социальной сферы.

         Слово предоставляется депутату районного маслихата Жандыбаеву Ринату Сериковичу:

Жандыбаев Р.С.: Предлагаю избрать в состав постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий этики и социальной сферы. Предлагаю ввести следующих депутатов: Кенжегалиева Алишера Жаныбековича, Кабикенова Сагадата Кусниденовича, Умарова Асхаба Саралиевича,  Хожабай Раушан Түркменбайқызы. Председателем комиссии избрать Антошкину Елену Анатольевну.

Нагайко О.В.):

Осы ұсыныс үшін кім дауыс беруіңізді сұраймын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Қабылданады.

Кто за данное предложение прошу голосовать.

Кто «За?» -12 «Против?» -нет. «Воздержался?» -нет.

Принимается.

(Нагайко О.В.):

«Негізгі мәселелер туралы» мәселені қарауға көшеміз,

мәслихаттың жетінші шақырылымының кезекті сессиясының қарауына енгізілетін

Аудандық мәслихаттың кезекті сессиясына келесі мәселелерді енгізу ұсынылады:

Халықты қорғау жөніндегі негізгі медициналық іс-шаралар туралы

Баяндамашы: Мұхаметжанова Дәметкен Ибрашқызы-Бұланды ауданының бас санитарлық дәрігері тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының

Бұланды ауданында волонтер жылында іс-шараларды іске асыру

Баяндамашы: Сабегат Аслан Шыңғысханұлы - «Жастар ресурстық орталығы» директоры

Басқа ұсыныстар бар ма?

Жоқ

Дауысқа саламын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Шешім қабылданады.  

Переходим к рассмотрению вопроса «Об основных вопросах,

вносимых на рассмотрение очередной сессии районного маслихата седьмого созыва».

На очередную сессию  районного маслихата предлагается внести следующие вопросы:

Об основных медицинских мероприятиях по защите населения         

                             Докладчик: Мухаметжанова Даметкен Ибрашевна -                                                   главный санитарный врач Буландынского  

                                            управления по защите прав потребителей

 

Реализация мероприятий в Год волонтера в Буландынском районе

                   Докладчик: Сабегат Аслан Шынғысханұлы -директор                                                  «Молодежный ресурсный центр»

 

Есть ли другие предложения?

Нет

Ставлю на голосование.

Кто «За»? - 12. Кто «Против?» -нет. Кто «Воздержался?» -нет.

Решение принимается.

Председательствующая (Нагайко О.В.):

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңның 18-бабына сәйкес біз аудандық мәслихаттың келесі сессиясының төрағасын сайлауымыз қажет.

Өздеріңізге белгілі, сессия төрағасы аудандық мәслихаттың кезекті сессиясын және оның қарауына енгізілетін мәселелерді дайындауға басшылықты жүзеге асырады.

Елена Анатольевна Антошкинаны келесі сессияның төрағасы етіп сайлау туралы ұсыныс енгізіледі

Депутаттарда бұл мәселе бойынша шешім жобасы бар.

Басқа ұсыныстар бар ма?

Жоқ

Дауысқа саламын.

Кім «Қолдайды?» -12 «Қарсы ма?» - жоқ. «Қалыс қалды?» - жоқ.

Шешім қабылданады.

Депутат Елена Анатольевна Антошкина аудандық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасы болып сайланады.

В соответствии со статьей 18 Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» нам необходимо избрать председателя следующей сессии районного маслихата.

Как Вам известно, председатель сессии осуществляет руководство подготовкой очередной сессии районного маслихата и вопросов, вносимых на ее рассмотрение.

Вносится предложение избрать председателем следующей сессии  Антошкину Елену Анатольевну

Проект решения по этому вопросу у депутатов имеется.

Есть ли другие предложения?

Нет

Ставлю на голосование.

Кто «За»? -12 Кто «Против?» Нет. Кто «Воздержался?» Нет.

Решение принимается.

Депутат Антошкина Елена Анатольевна избирается председателем очередной сессии районного маслихата.

Құттықтаймыз!

Төраға: құрметті депутаттар және шақырылғандар, біз жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың 1 сессиясына шығарылған барлық мәселелерді қарастырдық.

Сессияны жүргізу бойынша қандай сұрақтар мен ескертулер болады?

Егер жоқ болса, сессияны жабық деп жариялаймын.

Сессияны өткізуге қатысқаны үшін барлықтарыңызға алғыс айтамын

 

                                                   ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Председатель:   Уважаемые депутаты и приглашенные, мы рассмотрели все вопросы, вынесенные на 1 сессию районного маслихата седьмого созыва.

                            Какие будут вопросы и замечания по ведению сессии?

                            Если нет, объявляю сессию закрытой.

                            Благодарю всех за участие в проведении сессии

 

 

 

 

    Председатель                                                                             Секретарь 

 1 очередной сессии                                                       районного маслихата                                                                                                      

                                                                 

__________ О. Нагайко                                                   _________Ш. Кусаинов          

Страница создана: 21.02.2022 11:54
Страница обновлена: 21.02.2022 11:54
Просмотров: 107

Текст